تهیه فایل داده

تهیه فایلهای داده برای بانک های بین المللی